Privacy

Szanowny użytkowniku, pragniemy Cię poinformować, że zgodnie z art. 13 D. Lgs. 196/2003, FAI Service S.Coop – Via Renzo Gandolfo, 1 – 12100 Madonna dell’Olmo Włochy, ma prawo do przetwarzania Twoich danych zgodnie z prawem dotyczącym przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z tym, co następuje. Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich ujawnienia wiąże się z niemożnością wykonania i/lub uzyskania dostępu do żądanych usług. Dane osobowe są pozyskiwane w trybie telematycznym i wykorzystywane są, także za pomocą środków elektronicznych, bezpośrednio i/lub poprzez upoważnione osoby trzecie (których zaktualizowana lista przechowywana jest w biurach administracyjnych Właściciela) do następujących celów:

1) Uzyskanie informacji.
2) Cele administracyjne i prawne.

Pod żadnym pozorem dane nie zostaną przekazywane, sprzedawane lub rozpowszechniane osobom trzecim do celów innych, niż określone w regulaminie. W naszej firmie dostęp do danych będą miały wyłącznie upoważnione do tego osoby. Jako osoba zainteresowana, zgodnie z art. 7 D.lgs 196/2003, ma Pan/Pani prawo do otrzymania w każdej chwili od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych: potwierdzenia wprowadzenia danych oraz ich odczytania; aktualizacji, zmiany, uzupełnienia, usunięcia, przekształcenia danych; zablokowania danych z powodu naruszenia prawa. Możliwe będzie także sprzeciwienie się przetwarzaniu danych z powodów prawnych. W celu otrzymania prawa dostępu oraz innych praw przewidzianych przez art.7, o których mowa powyżej, należy zwrócić się drogą mailową do właściciela FAI Service S.Coop – Via Renzo Gandolfo, 1 – 12100 Madonna dell’Olmo Włochy. Za pomocą przycisku WYŚLIJ wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych, używanych do celów wymienionych w powyższym regulaminie. Zezwalam na używanie mojego adresu e-mail przez FAI Service S.Coop – Via Renzo Gandolfo, 1 – 12100 Madonna dell’Olmo Włochy w celu okresowego otrzymywania informacyjnego newslettera.